Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Το editorial της "Εργατικής Αριστεράς" που κυκλοφορεί (φύλλο Νο 417)

Η μόνη αξία της παρουσίασης των προγραμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ στη ΔΕΘ ήταν ότι συγκεκριμενοποίησαν τη σύγκλιση, την ανταγωνιστική συνύπαρξη, των Τσίπρα και Μητσοτάκη μέσα στις συνθήκες που δημιουργεί το ψευδεπίγραφο «τέλος» των μνημονίων.

Αν αυτή η πο­λι­τι­κή αφε­θεί να προ­χω­ρή­σει ανε­μπό­δι­στα, το απο­τέ­λε­σμα θα είναι μια διαρ­κής βάρ­βα­ρη λι­τό­τη­τα για την κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία, σε συν­δυα­σμό με τη συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια κυ­βέρ­νη­σης και αντι­πο­λί­τευ­σης να ενι­σχύ­σουν τη θέση της ντό­πιας κυ­ρί­αρ­χης τάξης. Το πα­ρα­δο­σια­κό αφή­γη­μα ότι το με­ρί­διο των φτω­χών θα αυ­ξη­θεί μόνο εάν και εφό­σον, δια της ανά­πτυ­ξης, αυ­ξη­θεί η συ­νο­λι­κή «πίτα», μπαί­νει ξανά μπρο­στά. Με τη ση­μα­ντι­κή υπο­ση­μεί­ω­ση ότι προ­ϋ­πό­θε­ση για κάθε μέτρο θα είναι η σύμ­φω­νη γνώμη των δα­νει­στών.

Δεν είναι κα­θό­λου δε­δο­μέ­νο ότι τα πράγ­μα­τα θα πάνε έτσι.

Η ερ­γα­ζό­με­νη πλειο­ψη­φία έχει συ­μπιε­στεί μετά από δέκα χρό­νια μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και η ει­σβο­λή των διεκ­δι­κή­σε­ών της στο πο­λι­τι­κό προ­σκή­νιο μπο­ρεί να αλ­λά­ξει όλο το σκη­νι­κό. Αυτή είναι η δου­λειά στην οποία πρέ­πει να συ­γκε­ντρώ­σει την προ­σο­χή της η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά. Η ανα­τρο­πή του μνη­μο­νια­κού κα­τή­φο­ρου στους μι­σθούς, στις συ­ντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες είναι το κε­ντρι­κό κα­θή­κον της πε­ριό­δου.

Μετά από 3,5 χρό­νια κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η πραγ­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα είναι από­δει­ξη του βα­σι­κού ισχυ­ρι­σμού ότι μια νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη «δια­κυ­βέρ­νη­ση» στα οι­κο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά ζη­τή­μα­τα οδη­γεί υπο­χρε­ω­τι­κά σε ακραία συ­ντη­ρη­τι­κές πο­λι­τι­κές εφ’ όλης της ύλης.

Την ώρα που ένα τμήμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζη­τού­σε το δι­καί­ω­μα να συμ­με­τά­σχει στις αντι­φα­σι­στι­κές-αντι­ρα­τσι­στι­κές δια­δη­λώ­σεις για τον Π. Φύσσα, στη Μόρια μέσα σε μια βδο­μά­δα 4 ανή­λι­κα προ­σφυ­γό­που­λα έκα­ναν από­πει­ρα να τερ­μα­τί­σουν τη ζωή τους. Και ο Μη­τσο­τά­κης στη ΔΕΘ κρά­δαι­νε φω­το­γρα­φί­ες του άθλιου στρα­το­πέ­δου κραυ­γά­ζο­ντας… Αί­σχος!

Την ώρα που το κόμμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πα­σχί­ζει να απο­δεί­ξει ότι του­λά­χι­στον στον τομέα των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των κάτι κα­το­χύ­ρω­σε, ένας ακτι­βι­στής του LGBT κι­νή­μα­τος λυν­τσά­ρε­ται στο κέ­ντρο της Αθή­νας από εξα­γριω­μέ­νους «νοι­κο­κυ­ραί­ους», αλλά μπρο­στά στα μάτια… των ΜΑΤ. Ασφα­λώς, η κυ­βέρ­νη­ση θα δια­τά­ξει μια κά­ποια «έρευ­να», ξε­χνώ­ντας να μας εξη­γή­σει τι πε­ρί­που έκανε 3,5 χρό­νια τώρα μέσα σε αυτόν τον αγ­γε­λι­κό κόσμο της δια­πλο­κής με­τα­ξύ της ρα­τσι­στι­κής ακρο­δε­ξιάς, των Μα­τα­τζή­δων και των φυλ­λά­δων τύπου «Μα­κε­λειό», που εξα­κο­λου­θούν να βγαί­νουν στα πε­ρί­πτε­ρα.

Την ίδια ώρα σε μια σπά­νια ομο­βρο­ντία ομο­φω­νί­ας ο Μπους, ο Τραμπ, η Μέρ­κελ, ο Μα­κρόν, η ηγε­σία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έσπευ­σαν να πα­ρέμ­βουν στην προ του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος συ­ζή­τη­ση στη Δη­μο­κρα­τία της Μα­κε­δο­νί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας μαζί με τον Τσί­πρα τη συμ­φω­νία επέ­κτα­σης του ΝΑΤΟ ως πο­λι­τι­κή ει­ρή­νης και δη­μο­κρα­τί­ας! Δείξε μου τους φί­λους σου…

Αυτή η πο­λι­τι­κή πρέ­πει να ανα­τρα­πεί. Η πα­ρέμ­βα­ση σε όλα αυτά τα μέ­τω­πα πρέ­πει να συ­νε­νω­θεί. Και η μόνη πο­λι­τι­κή που προ­ω­θεί αυτό το κα­θή­κον συ­μπυ­κνώ­νε­ται σή­με­ρα στο σύν­θη­μα: Ούτε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – Ούτε ΝΔ. Ενώ η κά­λυ­ψη του πο­λι­τι­κού κενού που προ­κύ­πτει, επα­φί­ε­ται στις διερ­γα­σί­ες μέσα στη ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά.
Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου