Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑ.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Κ. ΣΑΚΚΑ – Μ. ΣΕΪΣΙΔΗ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων της ΛΑ.Ε. καταδικάζει την αλόγιστη και καταχρηστική αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά τη σύλληψη των Κώστα Σακκά και Μάριου Σεϊσίδη στη Σπάρτη. Οι Σακκάς και Σεϊσίδης, παρότι ολοφάνερα άοπλοι, δέχθηκαν κατά την καταδίωξή τους καταιγισμό πυρών που θα μπορούσαν θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή τη ζωή άλλων πολιτών. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός από αστυνομικούς, όταν διεκδίκησαν το νόμιμο δικαίωμα τους για επαφή με δικηγόρο προτού δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.
 
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Κ. Σακ­κάς προ­φυ­λα­κί­στη­κε πα­ρά­νο­μα για πάνω από τριά­ντα μήνες, εκτί­ο­ντας στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μία ποινή που δεν του επι­βλή­θη­κε από κα­νέ­να δι­κα­στή­ριο.

Η ακραία αστυ­νο­μι­κή βία που επι­φυ­λά­χθη­κε στους Κ. Σακκά και Μ. Σεϊ­σί­δη κατά την σύλ­λη­ψή τους ση­μα­το­δο­τεί όχι μόνο την πε­ρι­φρό­νη­ση προς τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα και το τεκ­μή­ριο της αθω­ό­τη­τας που απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση μιας δί­και­ης δίκης, αλλά και τον αυ­ταρ­χι­κό μνη­μο­νια­κό κα­τή­φο­ρο της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, που εύ­λο­γα δέ­χθη­κε τα συγ­χα­ρη­τή­ρια της ΝΔ, απο­δει­κνύ­ο­ντας έτσι έμπρα­κτα τη συ­μπό­ρευ­σή τους και στον τομέα της κα­τα­στο­λής χωρίς όρια και δι­κο­νο­μι­κούς πε­ριο­ρι­σμούς.

Μιας κα­τα­στο­λής που δη­μιουρ­γεί ανα­πό­φευ­κτους αρ­νη­τι­κούς συ­νειρ­μούς με την απε­λευ­θέ­ρω­ση του δο­λο­φό­νου του Παύ­λου Φύσσα και των μελών των “ταγ­μά­των εφό­δου” της Χρυ­σής Αυγής.

Γρα­φείο Τύπου της ΛΑ.Ε

08/08/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου