Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

To Εditorial Του Νέου Φύλλου Της "Εργατικής Αριστεράς" (Νο 434)

Από την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών θέλουμε να βγει πολιτικό μήνυμα.

Μή­νυ­μα κα­τα­δί­κης της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής, του μνη­μο­νια­κού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ του Αλ. Τσί­πρα. Κα­τα­δί­κης του εγκλω­βι­σμού στη βάρ­βα­ρη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη λι­τό­τη­τα διαρ­κεί­ας. Κα­τα­δί­κης της ταύ­τι­σης μιας τά­χα­μου Αρι­στε­ράς με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή πο­λι­τι­κή των ΗΠΑ του Τραμπ και της ΕΕ. Κα­τα­δί­κης της ρα­τσι­στι­κής πο­λι­τι­κής που συ­νε­χί­ζει να αντι­με­τω­πί­ζει τους πρό­σφυ­γες ως εχθρούς και τους με­τα­νά­στες ως αν­θρώ­πους δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρί­ας.

Μή­νυ­μα κα­τα­δί­κης του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου ρε­βαν­σι­σμού της Δε­ξιάς και του Κυρ. Μη­τσο­τά­κη, που απει­λούν να με­τα­τρέ­ψουν την πο­λι­τι­κή ήττα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε στρα­τη­γι­κή ήττα του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, των κοι­νω­νι­κών αντι­στά­σε­ων και των αρι­στε­ρών απε­λευ­θε­ρω­τι­κών ιδεών. Που θέ­λουν να με­γε­θύ­νουν τη λι­τό­τη­τα σε πο­λι­τι­κή πλή­ρους «ελευ­θε­ρί­ας» του κε­φα­λαί­ου και γι’ αυτό ευαγ­γε­λί­ζο­νται την ενί­σχυ­ση της κα­τα­στο­λής και της «τάξης» σε βάρος της ελευ­θε­ρί­ας και των δι­καιω­μά­των της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας.

Μή­νυ­μα κα­τα­δί­κης της ακρο­δε­ξιάς, του ρα­τσι­σμού, του εθνι­κι­σμού και του φι­λο­πό­λε­μου μι­λι­τα­ρι­σμού.

Θέ­λου­με να βγει ενι­σχυ­μέ­νο το ρεύμα που, αντλώ­ντας τα ανα­γκαία συ­μπε­ρά­σμα­τα από την ήττα του 2015, υπο­στη­ρί­ζει τις πο­λι­τι­κές απει­θαρ­χί­ας και ρήξης απέ­να­ντι στην ευ­ρω­ζώ­νη και στην ΕΕ. Το ρεύμα που επι­μέ­νει να υπο­στη­ρί­ζει την ανα­σύ­ντα­ξη του μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος των αγώ­νων από τα κάτω, ως την ανα­ντι­κα­τά­στα­τη δύ­να­μη για να βελ­τιώ­σου­με τη ζωή του κό­σμου μας, για να αλ­λά­ξου­με την υπάρ­χου­σα κα­τά­στα­ση των πραγ­μά­των προς την κα­τεύ­θυν­ση της σο­σια­λι­στι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης.

Γι’ αυτό κα­λού­με σε ενί­σχυ­ση των δυ­νά­με­ων της αρι­στε­ρής αντι­μνη­μο­νια­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Εμείς έχου­με επι­λέ­ξει το «με­τε­ρί­ζι» των ψη­φο­δελ­τί­ων της ΛΑΕ και κα­λού­με ιδιαί­τε­ρα σε υπο­στή­ρι­ξή τους.

Γνω­ρί­ζο­ντας τα όρια αυτής της εκλο­γι­κής ανα­μέ­τρη­σης, έχου­με επί­γνω­ση της κρι­σι­μό­τη­τας της «επό­με­νης μέρας».

Οπου θα πρέ­πει να παρ­θούν πρω­το­βου­λί­ες προς την κα­τεύ­θυν­ση μιας πιο μά­χι­μης αντι­με­τώ­πι­σης των επερ­χό­με­νων εθνι­κών εκλο­γών. Και, κυ­ρί­ως, πρω­το­βου­λί­ες κλι­μά­κω­σης της αντί­στα­σης στο μα­ζι­κό κί­νη­μα, αλλά και στον πο­λι­τι­κό αγώνα. Σ’ αυτό το πεδίο, σε ελά­χι­στο χρόνο, θα κρι­θεί ο συ­σχε­τι­σμός δύ­να­μης για την επό­με­νη, πραγ­μα­τι­κά κρί­σι­μη, πε­ρί­ο­δο.

Οπου, τόσο στην Ευ­ρώ­πη, όσο και εδώ, το κα­θο­ρι­στι­κό ζή­τη­μα θα είναι το τι δυ­νά­μεις θα έχει μια αυ­θε­ντι­κή ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά για να στα­θεί απέ­να­ντι στις πο­λι­τι­κές της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης λι­τό­τη­τας, του ρα­τσι­σμού, του ιμπε­ρια­λι­σμού και του πο­λέ­μου. 
Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου