Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Επίθεση της ακροδεξιάς στο μπλοκ του NPA: Δεν θα τρομοκρατηθούμε!

Το Σάββατο, κατά την 11η Πράξη των Κίτρινων Γιλέκων στο Παρίσι, το μπλοκ του NPA δέχτηκε δύο φορές επίθεση από 50 ακροδεξιούς. Οργανωμένοι και χρησιμοποιώντας ακραία βία, η φασιστική ομάδα «Les Ζouaves» (που ανέλαβε την ευθύνη), στοχοποίησε σκόπιμα το μπλοκ μας, τραυματίζοντας πολλούς συντρόφους μας.

Αυτή η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με το κί­νη­μα των Κί­τρι­νων Γι­λέ­κων, στο πλευ­ρό των οποί­ων δια­δη­λώ­νου­με εδώ και αρ­κε­τές εβδο­μά­δες χωρίς να υπάρ­ξει κα­νέ­να πρό­βλη­μα. Οι ομά­δες των Κί­τρι­νων Γι­λέ­κων που ήταν πα­ρού­σες κατά τις εφό­δους του Σαβ­βά­του σο­κα­ρί­στη­καν από τις επι­θέ­σεις και κά­ποιοι δια­δη­λω­τές πα­ρε­νέ­βη­σαν στο πλευ­ρό μας για να απο­κρού­σου­με τους φα­σί­στες.

Δεν θα τρο­μο­κρα­τη­θού­με! Το NPA θα συ­νε­χί­σει να χτί­ζει με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα το κί­νη­μα ενά­ντια στον Μα­κρόν και τις αντι­κοι­νω­νι­κές του πο­λι­τι­κές, και θα είναι παρόν στις επό­με­νες κι­νη­το­ποι­ή­σεις της 12ης Πρά­ξης των Κί­τρι­νων Γι­λέ­κων το επό­με­νο Σάβ­βα­το.

Η πα­ρου­σία της ακρο­δε­ξιάς στις δρά­σεις των Κί­τρι­νων Γι­λέ­κων είναι ένα δη­λη­τή­ριο για το κί­νη­μα: η επί­θε­ση που δε­χτή­κα­με είχε στόχο να δια­λύ­σει την κι­νη­το­ποί­η­ση, να την απο­δυ­να­μώ­σει και προ­φα­νώς εξυ­πη­ρε­τεί την εξου­σία.

Σύ­ντο­μα θα επι­κοι­νω­νή­σου­με με τις ορ­γα­νώ­σεις της κοι­νω­νι­κής και της πο­λι­τι­κής Αρι­στε­ράς, όπως και με τις διά­φο­ρες ομά­δες των Κί­τρι­νων Γι­λέ­κων, για να συ­ζη­τή­σου­με από κοι­νού μια απά­ντη­ση στις δρά­σεις αυτών των ακρο­δε­ξιών ομά­δων, ώστε να μην πά­ψουν να επι­τί­θε­νται σε κοι­νω­νι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις. 
Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου